ردیفکارخانهنوع سیمانتاریخ عرضهعرضهتقاضاحجم معاملاتقیمت پایهقیمت تمام شده
1سیمان ساوهسیمان سفید بنایی / کیسه 25 1403/04/12013013028/18128/181
2سیمان ابیک سیمان مرکب / کیسه 501403/04/117/0008/3307/00010/29410/678
3سیمان تهرانسیمان سفید / کیسه 40 1403/04/111/5001/1251/12522/12622/126
4سیمان تهرانسیمان سفید / کیسه 40 1403/04/11025025022/12622/126
5سیمان تهرانسیمان مرکب / کیسه 501403/04/111/5001/8501/50010/47310/523
6سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه/ کیسه 50 1403/04/111/0001/4751/00010/08310/084
7سیمان تهرانسیمان تیپ 5 /کیسه 50 1403/04/113/0005/5753/00010/50512/817
8سیمان تهرانسیمان پوزولانی / کیسه 50 1403/04/1111/00012/00011/00010/20510/492
9سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/04/112/5004/0252/5009/92011/273
10سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 40 1403/04/111/3001/2001/12527/62127/621
11سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 25 1403/04/111/30091089028/18128/181
12سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 25 1403/04/1140037537539/71539/715
13سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 50 1403/04/1140045040037/29437/294
14سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه1403/04/111/0001/4401/0008/0179/444
15سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/ کیسه 50 1403/04/114/5007/2104/50010/08311/195
16سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 40 1403/04/11017517527/62127/621
17سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 25 1403/04/11028028028/18128/181
18سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 25 1403/04/110252539/71539/715
19سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 40 1403/04/1130035030035/90636/316
20سیمان ساوه سیمان سفید 1403/04/1130035030036/98837/980
21سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/04/114/0003/8003/2509/8699/869
22سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/04/1107507509/8699/869
23سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب / کیسه 501403/04/115/5005/7005/50010/47310/530
24سیمان فیروزکوهسیمان مرکب / کیسه 501403/04/113/0002/6252/52510/80910/809
25سیمان فیروزکوهسیمان مرکب / کیسه 501403/04/11047547510/80910/809
26سیمان فیروزکوهسیمان مرکب1403/04/115005755008/0718/238
27سیمان ابیک سیمان تیپ 2 1403/04/1023/01627/72023/01611/0152/445
28سیمان ابیک سیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/1018/00026/50018/00011/56315/277
29سیمان تهرانسیمان تیپ 2 1403/04/1026/50027/70026/50011/17211/339
30سیمان تهرانسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/108/00014/4008/00012/06716/557
31سیمان ساوه سیمان تیپ 2 1403/04/1015/00018/45015/00010/88212/126
32سیمان ساوه سیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/104/5006/2004/50012/00215/255
33سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 1403/04/1002002009/7429/742
34سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 1403/04/1013/00012/80012/8009/7429/742
35سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/1013/00011/40010/50010/28810/288
36سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/1002/5002/50010/28810/288
37سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/04/106/0006/5806/00010/50810/514
38سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/102/5003/2002/50011/04411/937
39سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/04/1012/00016/30012/00010/21212/205
40سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/104/0004/4004/00011/16811/230
41سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 1403/04/103/3001/9301/93010/35410/354
42سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/101/2001/3001/20010/34410/345
43سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 1 - 3251403/04/101/0001/5001/0007/779/223
44سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 1 - 325/کیسه 50 1403/04/103/0003/5403/0009/99410/35
45سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/103/6503/7103/61011/06011/060
46سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/100404011/06011/060
47سیمان نیزار قمسیمان تیپ 1-425/کیسه 50 1403/04/109501/49095011/15211/397
48سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 1403/04/1015/40023/68015/40010/61512/983
49سیمان تهران سیمان تیپ 2 / کیسه 50 1403/04/068/00017/9008/00011/67216/377
50سیمان ابیک سیمان مرکب / کیسه 501403/04/047/0009/4007/0009/95812/340
51سیمان تهرانسیمان سفید / کیسه 40 1403/04/041/5002/3501/50022/00523/291
52سیمان تهرانسیمان تیپ 5 / کیسه 50 1403/04/042/50005/7002/50010/14513/492
53سیمان تهرانسیمان مرکب / کیسه 501403/04/041/5003/1501/50010/13712/394
54سیمان تهرانسیمان پوزولانی / کیسه 50 1403/04/0410/00016/00010/0009/95811/583
55سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/04/043/5004/2003/5009/66311/127
56سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 1403/04/041/0002/0251/0009/95811/180
57سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 401403/04/041/3001/5501/25029/07529/075
58سیمان ساوه سیمان سفید 1403/04/0430027525038/93538/935
59سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه1403/04/042/0003/8902/0007/65610/063
60سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 1403/04/045/0009/7505/0009/95811/836
61سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 401403/04/040505029/07529/075
62سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 40 1403/04/0430042530036/91537/796
63سیمان ساوه سیمان سفید 1403/04/040505038/93538/935
64سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 25 1403/04/0440075040038/14741/806
65سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 50 1403/04/0440072540036/49639/257
66سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 25 1403/04/041/3001/8801/30028/00529/665
67سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب 1403/04/045/0007/5755/0009/52212/222
68سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب / کیسه 501403/04/045/0007/0005/00010/13713/017
69سیمان فیروزکوهسیمان مرکب 1403/04/041/0001/0001/0008/0718/071
70سیمان فیروزکوهسیمان مرکب / کیسه 501403/04/041/0002/4501/00010/13713/643
71سیمان ابیک سیمان تیپ 2 1403/04/0323/01639/93623/01610/22214/435
72سیمان ابیک سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/0318/00032/70018/00010/90315/535
73سیمان تهرانسیمان تیپ 2 1403/04/0327/00044/40027/00010/15915/246
74سیمان تهرانسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/038/0000011/6720
75سیمان ساوه سیمان تیپ 325-11403/04/031/0006506507/4597/459
76سیمان ساوه سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/035/0006/8005/00011/67214/450
77سیمان ساوه سیمان تیپ 2 1403/04/0317/00032/35017/00010/09014/463
78سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/0313/00018/80013/0009/95811/980
79سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 1403/04/0313/00019/88013/0009/34511/283
80سیمان شمال سیمان تیپ 2 1403/04/0314/00018/92514/00010/67613/094
81سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/031/0003/3001/00010/38415/534
82سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/04/038/00017/1408/0009/71513/569
83سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/034/0008/5004/00010/17915/303
84سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/04/0315/00024/70015/0009/81512/701
85سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 325-1/کیسه 50 1403/04/033/0006/0203/0009/76111/677
86سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 325-11403/04/031/0001/4201/0007/4598/831
87سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/031/3001/5001/30010/01411/042
88سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 1403/04/033/2006/9203/2009/56112/773
89سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/04/033/6506/6603/65010/73013/119
90سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 1403/04/0314/40032/28014/4009/82213/055
91سیمان نیزار قمسیمان تیپ 425-1/کیسه 501403/04/039501/94095010/96412/612
92سیمان ابیک سیمان مرکب /کیسه 50 1403/03/277/00011/4607/0009/54311/870
93سیمان تهرانسیمان سفید / کیسه 401403/03/271/500 2/4501/22523/16423/164
94سیمان تهرانسیمان سفید / کیسه 401403/03/27027527523/16423/164
95سیمان تهرانسیمان تیپ 5 / کیسه 50 1403/03/272/5005/0502/5009/87012/724
96سیمان تهرانسیمان پوزولانی / کیسه 50 1403/03/276/00011/4006/0009/54311/889
97سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/03/272/5005/1752/5009/42811/961
98سیمان تهرانسیمان مرکب /کیسه 50 1403/03/271/0003/7501/0009/54312/554
99سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 1403/03/275001/4255009/54311/982
100سیمان ساوه سیمان سفید 1403/03/2730050030040/98540/985
101سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه 1403/03/272/0006/1802/0007/3379/156
102سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 1403/03/275/00011/4405/0009/5431/081
103سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 40 1403/03/278001/80080025/79430/606
104سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 40 1403/03/2750090050036/08538/858
105سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 50 1403/03/275001/07550033/65238/417
106سیمان ساوه سیمان سفید بنایی / کیسه 25 1403/03/271/2001/7301/20028/79129/479
107سیمان ساوه سیمان سفید / کیسه 25 1403/03/2770097570038/29440/155
108سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب 1403/03/277/00010/1007/0008/88312/013
109سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب /کیسه 50 1403/03/274/0006/6004/0009/54313/179
110سیمان فیروزکوهسیمان مرکب /کیسه 50 1403/03/271/5003/2751/5009/54312/565
111سیمان فیروزکوهسیمان مرکب 1403/03/271/0002/4001/0007/33711/684
112سیمان ابیک سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2625/00037/70025/00010/61612/976
113سیمان ابیک سیمان تیپ 2 1403/03/2630/00046/56030/0009/58012/947
114سیمان تهرانسیمان تیپ 2 1403/03/2639/50053/10039/5009/51713/344
115سیمان تهرانسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2614/50028/30014/50011/09914/811
116سیمان ساوه سیمان تیپ 1 - 3251403/03/261/0003/3001/0007/14814/543
117سیمان ساوه سیمان تیپ 2 1403/03/2617/00039/16017/0009/17314/872
118سیمان ساوه سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/265/0009/2005/00011/09915/285
119سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 1403/03/2613/00016/50013/0009/02410/159
120سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2613/00022/80013/0009/54311/276
121سیمان شمال سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/262/5004/5002/50010/99416/131
122سیمان شمال سیمان تیپ 2 1403/03/2613/50018/95013/50010/16113/352
123سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/03/266/00012/9006/0009/39412/194
124سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/261/0003/4001/0009/81113/578
125سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/266/2009/0006/2009/60613/362
126سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 1403/03/2615/80033/10015/8009/17312/475
127سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 1403/03/263/0003/4003/0009/5619/825
128سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/261/0002/0001/0009/72711/816
129سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 1 - 3251403/03/261/0001/5501/0007/1488/278
130سیمان کویر کاشان تیپ1-325/کیسه501403/03/262/5005/4202/5009/3549/924
131سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/264/3007/7304/30010/73011/565
132سیمان نیزار قمسیمان تیپ 425-1/کیسه 501403/03/267501/93075010/81611/936
133سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 1403/03/2617/10027/58017/1009/50111/013
134سیمان ابیک سیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/215/00010/3905/0009/32910/506
135سیمان تهرانسیمان سفید /کیسه 40 1403/03/211/5002/3501/50023/33524/384
136سیمان تهرانسیمان تیپ 5 /کیسه 501403/03/212/5009/5752/5009/63611/093
137سیمان تهرانسیمان پوزولانی/کیسه 501403/03/214/00010/8504/0009/12812/275
138سیمان تهرانسیمان تیپ 51403/03/212/5005/2752/5009/25710/756
139سیمان تهرانسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/211/0004/0501/0009/16211/130
140سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/215003/2005009/12812/259
141سیمان ساوه سیمان سفید/کیسه 501403/03/217001/05070033/16235/424
142سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه1403/03/213/0004/7003/0007/0187/620
143سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/219/00015/3109/0009/28710/903
144سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 40 1403/03/219001/70090026/55327/152
145سیمان ساوه سیمان سفید /کیسه 40 1403/03/216001/07560035/23637/985
146سیمان ساوه سیمان سفید1403/03/2130055030040/53243/143
147سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 25 1403/03/218001/77080025/54230/307
148سیمان ساوه سیمان سفید /کیسه 25 1403/03/218001/30080037/26640/310
149سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/217/00012/1007/0009/32011/680
150سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/03/216/00013/8006/0008/39211/290
151سیمان فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/212/0005/3002/0009/27411/492
152سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/211/0003/9001/0009/52012/225
153سیمان کویر کاشان تیپ1-325/کیسه501403/03/214/0007/9204/0008/9479/527
154سیمان ابیک سیمان تیپ 21403/03/2025/00844/92825/0089/13812/873
155سیمان ابیک سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2025/00034/00025/00010/40912/228
156سیمان تهرانسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2016/50025/00016/50010/89212/813
157سیمان تهرانسیمان تیپ 21403/03/2039/50049/90039/5009/29610/693
158سیمان ساوه سیمان تیپ 21403/03/2036/00056/25011/6008/95210/658
159سیمان ساوه سیمان تیپ 1 - 3251403/03/201/0003/0001/0006/95010/155
160سیمان ساوه سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2013/00018/90013/00010/89213/201
161سیمان شاهرودسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/2018/00017/90017/9009/3889/388
162سیمان شاهرودسیمان تیپ 21403/03/208/00011/9608/0008/80310/437
163سیمان شمال سیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/202/0003/7002/00010/57914/446
164سیمان شمال سیمان تیپ 21403/03/2014/00019/07512/9259/79813/372
165سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/201/5003/9001/5009/60411/726
166سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ 21403/03/209/00015/0609/0009/17311/173
167سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 21403/03/2019/50029/30019/5008/95210/389
168سیمان فیروزکوهسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/208/50013/2008/5009/39911/369
169سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 1 - 3251403/03/201/5002/5001/5006/9158/368
170سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 21403/03/202/0003/7002/0009/34011/155
171سیمان نیزار قمسیمان تیپ 21403/03/2016/60017/59016/6009/5019/595
172سیمان نیزار قمسیمان تیپ 2 /کیسه 501403/03/203/9007/5503/90010/73011/046
173سیمان نیزار قمتیپ1-425 کیسه ای 501403/03/206501/14065010/81610/834
174سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/1603/3603/3609/2879/287
175سیمان تهرانسیمان تیپ 5 /کیسه 50 1403/03/132/5006/3752/5009/57510/703
176سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/03/139002/3509009/25710/135
177سیمان تهرانسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/131/0002/5251/0009/1629/630
178سیمان تهرانسیمان سفید/کیسه 40 1403/03/131/6001/5001/50024/56424/564
179سیمان تهرانسیمان پوزولانی/کیسه 501403/03/135/0008/5005/0009/0239/620
180سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/134001/1004008/7139/325
181سیمان تهرانسیمان سفید/کیسه 40 1403/03/13010010024/56424/564
182سیمان ساوه سیمان سفید /کیسه 40 1403/03/136001/32560033/81337/091
183سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 40 1403/03/139001/70090025/34627/951
184سیمان ساوه سیمان سفید1403/03/1330055030038/69642/666
185سیمان ساوه سیمان سفید/کیسه 501403/03/137001/07570031/70934/908
186سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 25 1403/03/138001/46080025/42926/887
187سیمان ساوه سیمان سفید /کیسه 25 1403/03/138002/07580034/12239/228
188سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه1403/03/132/0004/1002/0006/6997/533
189سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/1310/0005/6305/4209/2879/287
190سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/1301/2201/2209/2879/287
191سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/03/137/00014/7007/0008/22110/472
192سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/133/0005/9753/0009/16411/303
193سیمان فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/131/8004/0001/8009/11810/650
194سیمان نیزار قمتیپ1-425 کیسه 501403/03/130707010/81610/816
195سیمان ابیک سیمان تیپ2/کیسه501403/03/1225/00032/50025/00010/26811/951
196سیمان ابیک سیمان تیپ21403/03/1227/00031/68027/0009/1389/499
197سیمان تهران سیمان تیپ2/کیسه501403/03/1215/50027/10015/50010/75112/376
198سیمان تهرانسیمان تیپ21403/03/1241/10054/40041/1009/29610/032
199سیمان ساوه سیمان تیپ21403/03/1236/00040/50036/0008/9529/409
200سیمان ساوه سیمان تیپ2/کیسه501403/03/1210/00012/50010/00010/75111/889
201سیمان ساوه سیمان تیپ 1 - 3251403/03/121/0002/5001/0006/8519/389
202سیمان شاهرودسیمان تیپ21403/03/128/00012/6908/0008/6629/903
203سیمان شاهرود سیمان تیپ2/کیسه501403/03/1218/00014/10014/1009/3889/388
204سیمان شمال سیمان تیپ21403/03/1212/00020/90012/0009/57713/398
205سیمان شمال سیمان تیپ2/کیسه501403/03/122/0004/5002/00010/29613/961
206سیمان فراز فیروزکوه سیمان تیپ2/کیسه501403/03/121/0003/5001/0009/46311/045
207سیمان فراز فیروزکوهسیمان تیپ21403/03/127/00012/0307/0009/03210/544
208سیمان فیروزکوه سیمان تیپ2/کیسه501403/03/126/6009/0006/6009/25810/557
209سیمان فیروزکوهسیمان تیپ21403/03/1216/80024/00016/8008/81110/669
210سیمان کویر کاشان سیمان تیپ2/کیسه501403/03/129002/6009009/52010/461
211سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 325-11403/03/128001/7508006/8518/033
212سیمان کویر کاشان تیپ1-325/کیسه501403/03/123/0004/8801/8808/9128/912
213سیمان کویر کاشان سیمان تیپ21403/03/122/3003/3002/3009/3409/604
214سیمان نیزار قمتیپ1-425 کیسه ای 501403/03/121/4501/60020010/81610/816
215سیمان نیزار قمسیمان تیپ21403/03/1215/30019/86015/3009/5019/725
216سیمان نیزار قم سیمان تیپ2/کیسه501403/03/123/2506/9103/25010/73010/922
217سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/0801301309/2879/287
218سیمان ابیک سیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/073/0008/4103/0009/00810/512
219سیمان تهرانسیمان سفید/کیسه 40 1403/03/071/3001/4251/30025/74025/857
220سیمان تهرانسیمان پوزولانی/کیسه 501403/03/076/0008/3006/0009/0239/271
221سیمان تهرانتیپ 51403/03/072001/6902009/12414/398
222سیمان تهرانسیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/072001/7752008/29810/509
223سیمان تهرانسیمان تیپ 5 /کیسه 50 1403/03/072/5005/1002/5009/5759/843
224سیمان تهرانسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/071/0001/6001/0009/1629/298
225سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/0710/0008/5408/5409/2879/287
226سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 501403/03/07010/05010/0509/2879/287
227سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 40 1403/03/071/00092587526/68126/681
228سیمان ساوه سیمان پوزولانی ویژه1403/03/072/0002/4002/0006/6067/021
229سیمان ساوه سیمان سفید/کیسه 40 1403/03/076001/02560033/22735/593
230سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 40 1403/03/07012512526/68126/681
231سیمان ساوه سیمان سفید1403/03/0725040025035/69340/733
232سیمان ساوه سیمان سفید /کیسه 25 1403/03/077001/75070032/07235/198
233سیمان ساوه سیمان سفید بنایی/کیسه 25 1403/03/079001/03090026/49526/768
234سیمان ساوه سیمان سفید/کیسه 501403/03/077001/10070030/69433/378
235سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/03/0710/00011/90010/0008/0969/303
236سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/073/0007/4753/0008/99911/039
237سیمان فیروزکوهسیمان مرکب/ کیسه 50 1403/03/071/4003/6001/4008/95310/705
238سیمان ابیک تیپ21403/03/0638/01635/42433/4089/1389/138
239سیمان ابیک تیپ2/کیسه501403/03/0624/00033/50024/00010/14011/209
240سیمان تهرانتیپ21403/03/0641/30052/80041/3009/2969/685
241سیمان تهرانتیپ2کیسه 501403/03/0615/50021/4005/50010/75111/215
242سیمان ساوه تیپ21403/03/0636/00038/65036/0008/9529/245
243سیمان ساوه تیپ2/کیسه501403/03/0610/00012/00010/00010/75111/681
244سیمان ساوه سیمان تیپ 325-11403/03/061/0003/2701/0006/8038/960
245سیمان شاهرودتیپ2/کیسه501403/03/0618/00024/70014/7009/3889/388
246سیمان شاهرودتیپ21403/03/067/00016/4207/0008/40911/324
247سیمان شمال تیپ21403/03/0614/00023/72514/0009/45012/050
248سیمان فراز فیروزکوهتیپ2/کیسه501403/03/061/0002/4001/0009/33511/210
249سیمان فراز فیروزکوهتیپ21403/03/069/00020/9009/0008/90510/522
250سیمان فیروزکوهتیپ21403/03/0613/30030/00013/3008/68410/621
251سیمان فیروزکوهتیپ2/کیسه501403/03/065/2009/5005/2009/13011/011
252سیمان کویر کاشان سیمان تیپ 325-11403/03/061/1002/4501/1006/8038/003
253سیمان کویر کاشان تیپ2/کیسه501403/03/069002/2009009/52010/446
254سیمان کویر کاشان تیپ21403/03/063/0003/5503/0009/3409/398
255سیمان کویر کاشان تیپ1-325/کیسه501403/03/063/5005/2203/5008/9129/452
256سیمان نیزار قم تیپ21403/03/0616/65014/19013/8909/5019/501
257سیمان نیزار قم تیپ2/کیسه501403/03/063/8505/1503/15010/73010/730
258سیمان نیزار قم تیپ1-425 کیسه ای 501403/03/061/5002/87077010/81610/816
259سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/03/010707027/89027/890
260سیمان نیزارقمتیپ21403/03/0104004009/4369/436
261سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/314/0005/3604/0009/0089/218
262سیمان ابیکتیپ21403/02/3104/3444/3449/1389/138
263سیمان تهرانسیمان سفید کیسه 401403/02/311/0001/0001/00027/09527/095
264سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/314/5003/0753/0759/5759/575
265سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/316/0004/6004/3009/0239/023
266سیمان تهرانتیپ 5 1403/02/312/0002/2502/0009/1249/187
267سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/311/5001/3504509/1629/162
268سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/3101001009/5759/575
269سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/3101001009/0239/023
270سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/3140022512537/57237/572
271سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 25 1403/02/3170050048027/89027/890
272سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه 1403/02/311/5002/6301/5006/6067/228
273سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/3110/00010/61010/0009/2879/290
274سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 401403/02/3145010/00045032/61834/976
275سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/311/00057557528/08628/086
276سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/3170090070030/21232/310
277سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/317501/47575032/80033/761
278سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/3101251252/08628/086
279سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/310757537/57237/572
280سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 50 1403/02/31015015027/89027/890
281سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/314/0007/8004/0008/9999/827
282سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/02/314/0005/1504/0007/9959/110
283سیمان فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/312/0003/3252/0008/9539/513
284سیمان نیزارقمتیپ21403/02/3101001009/5019/501
285سیمان ابیک تیپ21403/02/3041/01645/26431/7529/1389/138
286سیمان ابیک تیپ21403/02/3004/9204/9209/1389/138
287سیمان ابیک تیپ2/کیسه501403/02/3024/0003/30024/00010/14010/602
288سیمان تهرانتیپ2/کیسه501403/02/3015/00017/60013/50010/75110/751
289سیمان تهرانتیپ2/کیسه501403/02/3001/5001/50010/75110/751
290سیمان تهرانتیپ21403/02/3038/00043/30038/0009/2969/474
291سیمان ساوه تیپ21403/02/3034/00038/14034/0008/9529/262
292سیمان ساوه تیپ2/کیسه501403/02/3010/00013/8009/40010/75111/555
293سیمان ساوه تیپ1-3251403/02/301/0002/5501/0006/7999/002
294سیمان شاهرودتیپ21403/02/307/00017/2707/0008/29910/780
295سیمان شاهرودتیپ2/کیسه501403/02/3018/00014/20014/1009/3889/388
296سیمان شمال تیپ21403/02/3011/50023/72511/5009/34011/489
297سیمان شمال تیپ2/کیسه501403/02/302/5002/7002/50010/40412/859
298سیمان فراز فیروزکوهتیپ2/کیسه501403/02/301/0002/8001/0009/22510/906
299سیمان فراز فیروزکوهتیپ21403/02/3015/00024/29015/0008/79510/176
300سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/3014/80019/60014/8008/6849/274
301سیمان فیروزکوهتیپ2/کیسه501403/02/306/7008/8006/7009/1309/840
302سیمان کویر کاشان تیپ21403/02/303/5003/6003/5009/3409/355
303سیمان کویر کاشان تیپ2کیسه 501403/02/301/0001/7001/0009/52010/243
304سیمان کویر کاشان تیپ1-325/کیسه501403/02/303/2004/3003/2008/9128/951
305سیمان کویر کاشان تیپ1-3251403/02/308001/4808006/7998/517
306سیمان نیزار قم تیپ1-425 کیسه ای 501403/02/301/5001/42062010/81610/816
307سیمان نیزار قم تیپ1-425 کیسه ای 501403/02/300808010/81610/816
308سیمان نیزار قم تیپ2/کیسه501403/02/302/5004/4802/50010/73010/931
309سیمان نیزار قم تیپ21403/02/3006606609/5019/501
310سیمان نیزار قم تیپ21403/02/3018/00014/61014/5019/5019/501
311سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/2502752759/5759/575
312سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/25025259/1629/162
313سیمان ساوهسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/250505029/56529/565
314سیمان ساوهسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/250252539/55039/550
315سیمان ابیکسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/248/0007/9207/8709/0089/008
316سیمان ابیکسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/2401301309/0089/008
317سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/248001/32580028/50228/522
318سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/244/5003/5753/5759/5759/575
319سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/248/0008/1005/7009/0239/023
320سیمان تهرانتیپ 5 1403/02/242/0002/5752/0009/1249/158
321سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/241/7001/6758259/1629/162
322سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/2406506509/5750/575
323سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/2403003009/0239/023
324سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/24050509/1629/162
325سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/2410/0009/2409/2409/2879/287
326سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 401403/02/2455025055032/06134/335
327سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/241/00070070029/56529/565
328سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/2470047547539/55039/550
329سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/2480082580031/80331/803
330سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/245001/12050028/10829/358
331سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/248501/47585033/92934/527
332سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه 1403/02/247001/5507006/6067/155
333سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/2407607609/2879/287
334سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/2402525029/56529/565
335سیمان فراز فیروزکوهسیمان سفید کیسه 501403/02/244/0009/1754/0008/7879/766
336سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/02/242/5005/8002/5007/9128/812
337سیمان فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/241/5003/0251/5008/9539/577
338سیمان نیزارقمسیمان تیپ 1-425 کیسه 501403/02/24023023010/81610/816
339سیمان نیزارقمتیپ21403/02/2401/2701/2701/5011/501
340سیمان ابیک تیپ21403/02/2333/00030/72030/7209/1389/138
341سیمان ابیک تیپ21403/02/2302/2802/2809/1389/138
342سیمان ابیک تیپ2 کیسه ای 501403/02/2328/00034/60028/00010/14010/459
343سیمان تهرانتیپ21403/02/2338/00043/70038/0009/2969/449
344سیمان تهران تیپ2 کیسه ای 501403/02/2315/00019/50015/00010/74412/348
345سیمان ساوهتیپ21403/02/2334/00035/32034/0008/9529/044
346سیمان ساوهتیپ1-3251403/02/231/0002/4201/0006/8138/687
347سیمان ساوه تیپ2 کیسه ای 501403/02/2310/00013/90010/00010/7448/678
348سیمان شاهرود تیپ2 کیسه ای 501403/02/2318/00013/00012/7009/3889/388
349سیمان شاهرود تیپ2 کیسه ای 501403/02/2302/3002/3009/3889/388
350سیمان شاهرود تیپ21403/02/237/00015/3007/0008/2069/670
351سیمان شمال تیپ 21403/02/2311/50018/57511/5009/34010/149
352سیمان شمال تیپ2 کیسه ای 501403/02/233/5005/6003/50010/29612/574
353سیمان فیروزکوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/236/0007/4006/0009/1309/423
354سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/2319/00012/40012/0008/6488/711
355سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/2315/50016/90015/5008/7958/796
356سیمان فیروزکوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/231/0002/3001/0009/2259/819
357سیمان کویر کاشان تیپ21403/02/2320/2003/4002/2009/3409/710
358سیمان کویر کاشان تیپ2 کیسه ای 501403/02/238001/9008009/41210/361
359سیمان کویر کاشان تیپ 1-3251403/02/237001/5707006/8138/379
360سیمان کویر کاشان تیپ1-325 کیسه ای501403/02/232/3002/5602/3008/9129/205
361سیمان نیزار قمتیپ1-425 کیسه ای 501403/02/231/05018028010/81610/816
362سیمان نیزار قمتیپ21403/02/2302/0502/0509/5019/501
363سیمان نیزار قمتیپ2 کیسه ای 501403/02/233/2504/8703/25010/73010/771
364سیمان نیزار قم تیپ1-425 کیسه ای 501403/02/23012012010/81610/816
365سیمان نیزار قم تیپ21403/02/2317/70016/78014/3809/5019/501
366سیمان ابیکتیپ21403/02/2202/3042/3049/1389/138
367سیمان ابیکتیپ21403/02/1901/2001/2009/1389/138
368سیمان ابیکتیپ21403/02/1801/6801/6809/1389/138
369سیمان نیزارقمتیپ21403/02/1804304309/5019/501
370سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/178/0007/2707/2709/0089/008
371سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/1707307309/0089/008
372سیمان ابیکتیپ21403/02/1703/7443/7449/1389/138
373سیمان تهرانسیمان سفید کیسه 401403/02/173001/15030025/62230/003
374سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/174/5006/2254/5009/5759/662
375سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/176/2006/2006/2009/0239/023
376سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/02/172/0002/2501/5509/1249/124
377سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/171/5002/4751/1509/1629/162
378سیمان تهرانسیمان تیپ 5 1403/02/1704504509/1249/124
379سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/1703503509/1629/162
380سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه 1403/02/175007005006/6067/019
381سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/1710/00011/60010/0009/2879/686
382سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 401403/02/179001/32590033/24533/749
383سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/1760097560030/84731/122
384سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/1750080050037/84541/632
385سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/178001/17577533/47733/477
386سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 25 1403/02/17501005027/39729/588
387سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/171/0001/6501/00034/45935/715
388سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/170252533/47733/477
389سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/176/0008/7506/0008/7879/372
390سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب1403/02/172/0003/8002/0007/8248/712
391سیمان فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/171/0003/6251/0008/7459/883
392سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/1702/2002/2008/6848/684
393سیمان نیزارقمتیپ21403/02/1707107109/5019/501
394سیمان نیزارقمتیپ 2/کیسه 501403/02/17010010010/73010/730
395سیمان ابیک تیپ21403/02/1631/00820/04020/0409/1389/138
396سیمان ابیک تیپ 2 کیسه ای 501403/02/1630/00032/70030/00010/14010/260
397سیمان تهرانتیپ 2 1403/02/1601/0001/0009/2969/296
398سیمان تهران تیپ 21403/02/1639/00032/80032/8009/2969/296
399سیمان تهران تیپ2کیسه ای 50 1403/02/1614/50021/10014/50010/79812/562
400سیمان ساوهتیپ21403/02/1634/00030/98030/9308/9528/952
401سیمان ساوهتیپ 21403/02/1603/0703/0708/9528/952
402سیمان ساوه تیپ 2 کیسه ای 501403/02/1610/00014/60010/00010/79312/659
403سیمان ساوه تیپ2-1-3251403/02/161/0002/2501/0006/8398/850
404سیمان شاهرودتیپ2 کیسه ای 501403/02/1618/00013/80010/7009/3889/388
405سیمان شاهرودتیپ2 کیسه ای 501403/02/1609009009/3889/388
406سیمان شاهرودتیپ21403/02/167/00015/4207/0008/12010/117
407سیمان شمال تیپ 2 1403/02/1612/00014/25012/0009/3409/500
408سیمان شمال تیپ 2 کیسه ای 501403/02/164/5005/6004/50010/29811/008
409سیمان فراز فیروزکوهتیپ 21403/02/1611/00010/10010/1008/7958/795
410سیمان فراز فیروزکوه تیپ 2 کیسه ای 501403/02/161/0002/3001009/12110/187
411سیمان فیروزکوهتیپ 21403/02/1611/5009/4009/3008/6848/684
412سیمان فیروزکوهتیپ2کیسه ای501403/02/165/5007/8005/5009/1309/948
413سیمان کویر کاشان تیپ21403/02/164/5006/0004/5009/3409/549
414سیمان کویر کاشان تیپ 2 کیسه ای 501403/02/161/3001/4001/3009/4129/519
415سیمان کویر کاشان تیپ1-325 1403/02/167001/7507006/8398/309
416سیمان کویر کاشان تیپ1-325 کیسه ای501403/02/162/0003/4002/0008/9129/081
417سیمان نیزار قمتیپ 21403/02/1617/90015/82013/8209/5019/501
418سیمان نیزار قمتیپ21403/02/1601/1101/1109/5019/501
419سیمان نیزار قمتیپ 2 کیسه ای 501403/02/162/9504/8602/58010/73010/730
420سیمان نیزار قم تیپ1-425 کیسه ای 501403/02/161/1502/08082010/81610/816
421سیمان ابیکتیپ21403/02/1207447449/1389/138
422سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/1206006008/6848/684
423سیمان ابیکتیپ21403/02/1101/2241/2249/1389/138
424سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/1102/8002/8008/6848/684
425سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/1101001008/6848/684
426سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/107/0008/2007/0009/0089/181
427سیمان ابیکتیپ21403/02/1003/8883/8889/1389/138
428سیمان تهرانسیمان سفید کیسه 401403/02/101/0001/6501/00024/83926/970
429سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/103/0005/0753/0009/5759/972
430سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/107/50010/2007/5009/0239/628
431سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/101/5003/0251/5008/9559/887
432سیمان تهرانتیپ 5 1403/02/101/5002/5251/5009/1249/177
433سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/1010/00011/72010/0009/2879/514
434سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 401403/02/101/0001/3251/00033/71134/995
435سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/1040057535032/47132/471
436سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/100505032/47132/471
437سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/1070095070033/23935/239
438سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/10012512536/27336/273
439سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/101/3001/2251/17536/27336/273
440سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/1050075050036/82439/837
441سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 25 1403/02/1050280508/73028/839
442سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه 1403/02/105002/1005006/3868/484
443سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/104/0007/9004/0008/5809/906
444سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب 1403/02/102/0005/2002/0007/7558/748
445سیمان فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/101/0003/4001/0008/7459/542
446سیمان نیزارقمتیپ21403/02/1002/2402/2409/5019/501
447سیمان نیزارقمتیپ 2/کیسه 501403/02/100606010/73010/730
448سیمان ابیک تیپ21403/02/0930/00024/45622/1849/1389/138
449سیمان ابیک تیپ2 کیسه ای 501403/02/0932/00035/40032/00010/14010/237
450سیمان تهرانتیپ21403/02/0939/00041/90039/0009/2969/373
451سیمان تهرانتیپ2 کیسه ای 501403/02/0914/50024/20014/50010/79812/798
452سیمان ساوهتیپ325-11403/02/091/0003/5001/0008/8519/162
453سیمان ساوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/0910/00013/3001/00010/78012/479
454سیمان ساوهتیپ21403/02/0924/00037/03034/0008/9529/156
455سیمان شاهرودتیپ21403/02/097/00012/2507/0008/1208/735
456سیمان شاهرودتیپ2 کیسه ای 501403/02/0918/00013/40013/4009/3889/388
457سیمان شمال تیپ21403/02/0913/00014/27513/0009/3409/395
458سیمان شمال تیپ2 کیسه ای 501403/02/095/0006/2005/00010/29611/006
459سیمان فراز فیروزکوهتیپ21403/02/0911/00011/89011/0008/7958/796
460سیمان فراز فیروزکوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/091/5004/2001/5009/00410/262
461سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0915/0008/3008/3008/6848/684
462سیمان فیروزکوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/096/0007/1006/0009/1309/459
463سیمان کویر کاشان تیپ21403/02/093/9003/6003/6009/3409/340
464سیمان کویر کاشان تیپ325-1کیسه ای 501403/02/092/7003/7202/4708/9128/912
465سیمان کویر کاشان تیپ325-11403/02/099001/0009006/8517/005
466سیمان کویر کاشان تیپ2 کیسه ای 501403/02/091/0001/3001/0009/4129/712
467سیمان نیزار قمتیپ425-1کیسه ای501403/02/091/4502/44081010/81610/816
468سیمان نیزار قمتیپ2 کیسه ای 501403/02/093/7505/1402/64010/73010/730
469سیمان نیزار قمتیپ21403/02/0915/70015/46013/4609/5019/501
470سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0402002008/6848/684
471سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/035/0005/4904/4909/0089/008
472سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/0305105109/0089/008
473سیمان ابیکتیپ21403/02/0303/3123/3129/1389/138
474سیمان تهرانسیمان سفید کیسه 401403/02/031/4001/9001/40024/92726/147
475سیمان تهرانسیمان تیپ 5 کیسه 501403/02/031/6004/8751/6009/53311/816
476سیمان تهرانسیمان مرکب کیسه 501403/02/035001/3755008/7869/811
477سیمان تهرانسیمان پوزولانی کیسه 50 1403/02/037/60011/8007/6009/0239/805
478سیمان تهرانتیپ 5 1403/02/035001/3255009/1249/355
479سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 401403/02/031/3001/7501/30033/85835/486
480سیمان ساوهسیمان سفید بنایی کیسه 40 1403/02/0320047020031/57834/180
481سیمان ساوهسیمان سفید1403/02/0340077540033/66638/763
482سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 501403/02/0370092570034/97534/989
483سیمان ساوهسیمان سفید کیسه 251403/02/031/1001/5251/10036/46538/183
484سیمان ساوهسیمان پوزولانی ویژه کیسه 50 1403/02/038/00012/8908/0009/2879/623
485سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/033/0006/8503/0008/4118/520
486سیمان فراز فیروزکوهسیمان مرکب 1403/02/032/0004/5002/0007/7508/590
487سیمان فیروزکوهسیمان مرکب کیسه 501403/02/031/5004/6501/5008/5769/450
488سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0308008008/6848/684
489سیمان نیزارقمسیمان 1 -425 کیسه 50 1403/02/03055055010/81610/816
490سیمان ابیک تیپ21403/02/0231/00824/48023/9769/1389/138
491سیمان ابیک تیپ21403/02/0203/7203/7209/1389/138
492سیمان ابیک تیپ2 کیسه ای 501403/02/0233/00035/00033/00010/14010/182
493سیمان تهرانتیپ21403/02/0240/40036/40036/4009/2969/296
494سیمان تهرانتیپ 21403/02/0204/0004/0009/2969/296
495سیمان تهرانتیپ2 کیسه ای 501403/02/0216/00028/00016/00010/70212/356
496سیمان ساوهتیپ21403/02/0234/00042/48034/0008/9529/288
497سیمان ساوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/0210/00015/30010/00010/66612/380
498سیمان ساوهتیپ1-325 1403/02/021/0004/5101/0006/6919/223
499سیمان شاهرودتیپ2 کیسه ای 501403/02/0215/00012/80012/8009/3889/388
500سیمان شاهرودتیپ21403/02/0208908908/1208/120
501سیمان شاهرودتیپ21403/02/0210/0008/4608/4608/1208/120
502سیمان شاهرودتیپ2 کیسه ای 501403/02/0201/4001/4009/3889/388
503سیمان شمال تیپ21403/02/0216/00018/17516/0009/3409/461
504سیمان شمال تیپ2 کیسه ای 501403/02/024/5006/0004/50010/29611/291
505سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0201/3001/3008/6848/684
506سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0212/0009/7009/7008/6848/684
507سیمان فیروزکوهتیپ2کیسه ای501403/02/024/0005/5004/0009/1309/474
508سیمان نیزار قمتیپ21403/02/0214/40016/60012/6009/5019/501
509سیمان نیزار قمتیپ1-425 کیسه ای 501403/02/021/4502/24058010/81610/816
510سیمان نیزار قمتیپ2 کیسه ای 501403/02/023/1505/9803/15010/73010/840
511سیمان نیزار قم تیپ21403/02/0201/8001/8009/5019/501
512سیمان فراز فیروز کوهتیپ 21403/02/0211/0007/5007/5008/7958/795
513سیمان فراز فیروز کوهتیپ 21403/02/02020208/7958/795
514سیمان فراز فیروز کوهتیپ2 کیسه ای 501403/02/022/0002/3002/0009/0049/004
515سیمان ابیکسیمان مرکب کیسه 501403/02/0105505509/0089/008
516سیمان شاهرود تیپ21403/02/0108008008/1208/120
517سیمان شاهرود تیپ 2/کیسه 501403/02/0108008009/3889/388
518سیمان فیروزکوهتیپ21403/02/0103003008/6848/684

سیمان، به عنوان یکی از مصالح اصلی در صنعت ساختمان، نقشی کلیدی در رونق و پویایی این حوزه ایفا می‌کند. بورس کالا، به عنوان بازاری شفاف و قانونمند، بستری مناسب برای دادوستد این محصول استراتژیک فراهم کرده و به فعالان این عرصه، فرصتی برای معاملات امن و مطمئن ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف معاملات بورس سیمان، از جمله مزایا، فرآیند انجام معاملات، نکات مهم و چالش‌های پیش رو می‌پردازیم.

راهنمای خرید سیمان در بورس

بورس کالا، بازاری شفاف و قانونمند برای دادوستد انواع کالاها، از جمله سیمان، فراهم کرده است. در ادامه، به طور کامل مراحل خرید سیمان از بورس کالا، به دو روش بازار فیزیکی و گواهی سپرده کالایی، شرح داده می‌شود.

روش اول: خرید سیمان از بازار فیزیکی بورس کالا

اخذ کد بورس کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید سیمان از طریق بازار فیزیکی، ملزم به دریافت کد بورس کالا هستند.
برای این منظور، باید در سامانه سجام و یک کارگزاری معتبر ثبت نام کنید و مراحل احراز هویت را تکمیل نمایید.

برای افراد حقیقی، مراحل دریافت کد معاملاتی بورس کالا عبارتند از:

 • ثبت نام در سامانه سجام یا یک کارگزاری مناسب.
 • انجام مراحل دریافت کد معاملاتی بورس کالا.
 • افتتاح حساب وکالتی.
 • درج مشخصات حساب وکالتی در سامانه کارگزاری.

برای افراد حقوقی، مراحل دریافت کد معاملاتی به شرح زیر است:

 • تماس با کارگزاری مربوط به اخذ فرم‌ها و لیست مدارک.
 • تکمیل فرم‌ها.
 • افتتاح حساب وکالتی.

مراجعه به کارگزاری با فرم‌ها و مدارک مورد نیاز.افتتاح حساب وکالتی: پس از دریافت کد بورس، باید نسبت به افتتاح حساب وکالتی در یکی از بانک‌های مورد نظر بورس کالا اقدام کنید.

انتخاب نماد معاملاتی: با توجه به اطلاعیه عرضه سیمان در بورس کالا، نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

واریز پیش‌پرداخت: طبق اطلاعیه عرضه، درصد مشخصی از مبلغ کل را به عنوان پیش‌پرداخت به حساب وکالتی خود واریز کنید.

ثبت سفارش: به سامانه آنلاین مدیریت سفارشات بورس کالای کارگزاری خود مراجعه کنید.

حجم و حداکثر قیمت مورد نظر خود را برای خرید سیمان تعیین و ثبت نمایید.

انجام معامله: کارگزاری شما در تالار سیمان، با توجه به سفارش شما و شرایط بازار، برای خرید سیمان به قیمت مناسب رقابت خواهد کرد.
معامله به صورت حراج یک طرفه و ناپیوسته انجام می‌شود.

تسویه حساب و تحویل سیمان: پس از انجام معامله، نسبت به تسویه حساب کامل اقدام کنید.

سیمان خریداری شده طبق شرایط اعلام شده در اطلاعیه عرضه، به شما تحویل داده خواهد شد.

نکات مهم:

 • برای آگاهی از جزئیات بیشتر هر مرحله، می‌توانید به راهنمای جامع بورس کالا و یا کارگزاری خود مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، می‌توانید با کارشناسان بورس کالا و یا کارگزاری خود تماس بگیرید.

روش دوم: خرید سیمان از طریق گواهی سپرده کالایی سیمان

در این روش، بدون نیاز به کد بورس کالا، می‌توانید اقدام به خرید سیمان از طریق گواهی سپرده کالایی آن نمایید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این روش، به بخش راهنمای خرید سیمان از طریق گواهی سپرده کالایی در این صفحه مراجعه کنید.

بورس کالا با ارائه دو روش بازار فیزیکی و گواهی سپرده کالایی، بستری مناسب برای خرید سیمان به صورت شفاف، امن و مطمئن فراهم کرده است. با توجه به مزایای متعدد این روش، خرید سیمان از بورس کالا به فعالان این صنعت و مصرف‌کنندگان نهایی توصیه می‌شود.

نکات مهم معاملات بورس سیمان

 • آشنایی با قوانین و مقررات بورس کالا: قبل از ورود به این بازار، لازم است با قوانین و مقررات بورس کالا به طور کامل آشنا شوید.
 • تحلیل بازار: برای انجام معاملات موفق در بورس سیمان، لازم است به طور مستمر بازار را رصد کرده و از نوسانات قیمتی و عوامل موثر بر آن آگاهی داشته باشید.
 • استفاده از مشاوره متخصصان: در صورت نیاز، می‌توانید از مشاوره متخصصان و کارشناسان فعال در این حوزه برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

چالش‌های پیش روی معاملات بورس سیمان:

 • نوسانات قیمتی: نوسانات قیمتی سیمان در بورس کالا، یکی از چالش‌های اصلی فعالان این بازار است.
 • کمبود نقدینگی: کمبود نقدینگی در برخی از مقاطع، می‌تواند مانع از انجام معاملات روان و پویا در این بازار شود.
 • فقدان زیرساخت‌های مناسب: عدم وجود زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل و انبارداری، در برخی موارد می‌تواند چالش‌هایی را برای خریداران و فروشندگان سیمان ایجاد کند.

مدارک لازم برای خرید سیمان

اشخاص حقیقی:

 1. اسکن شناسنامه
 2. اسکن دو طرف کارت ملی
 3. تکمیل فرم کد مشتریان حقیقی
 4. افتتاح حساب وکالتی در بانک ملت
 5. تکمیل اطلاعات مالی و دارایی (ارزش روز)
 6. تکمیل فرم مشتریان حقیقی در کارگزاری
 7. ثبت و ارائه مشخصات در سامانه جامع انبارها
 8. ثبت نام کد معاملاتی سهام از طریق کارگزاری
 9. دریافت و تکمیل فرم معامله آنلاین
 10. ثبت و احراز هویت در سامانه سجام
 11. ثبت اطلاعات به عنوان مشتری در بورس کالا و دریافت کد مشتری

اشخاص حقوقی:

 1. دریافت و تکمیل فرم معامله آنلاین
 2. کپی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت
 3. کپی آخرین نسخه روزنامه با جدیدترین تغییرات اعضای هیئت مدیره
 4. کپی پروانه بهره برداری و برگه ثبت نام مودیان مالیاتی
 5. تکمیل فرم حساب وکالتی بانک ملت برای واریز و پیش پرداخت
 6. تکمیل فرم کد مشتری حقوقی در بورس کالای ایران
 7. تکمیل فرم مشخصات حقوقی و ارائه و احراز هویت
 8. ثبت نام در سامانه جامع انبار
 9. ثبت نام و ارائه در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
 10. احراز هویت و ثبت نام در سامانه سجام
 11. ثبت شماره همراه مدیریت یا ثبت شماره همراه یکی از اعضای هیئت مدیره در فرم و سربرگ

نکات مهم:

 • مدارک فوق برای خرید سیمان از طریق بازار فیزیکی بورس کالا مورد نیاز است.
 • برای خرید سیمان از طریق گواهی سپرده کالایی سیمان، ممکن است مدارک دیگری نیز لازم باشد.
 • لیست مدارک و شرایط دقیق را می‌توانید در وب‌سایت بورس کالا یا کارگزاری خود مشاهده کنید.

مزایای خرید سیمان از بورس کالا

 • شفافیت و قیمت‌گذاری عادلانه: بورس کالا با ایجاد فضایی رقابتی، از بروز نوسانات غیرمنطقی قیمت سیمان جلوگیری کرده و زمینه‌ای برای قیمت‌گذاری عادلانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا فراهم می‌کند.
 • دسترسی آسان: کلیه فعالان صنعت ساختمان، از جمله تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و واسطه‌ها، می‌توانند به راحتی و با صرف کمترین زمان و هزینه، از طریق بورس کالا به سیمان مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
 • معاملات امن و مطمئن: بورس کالا با ضمانت‌های قانونی و سازوکارهای نظارتی دقیق، بستری امن و مطمئن برای انجام معاملات سیمان فراهم می‌کند و از بروز هرگونه مشکل و چالش در این زمینه جلوگیری می‌کند.
 • تنوع در معاملات: بورس کالا امکان معاملات نقدی، نسیه، سلف و گواهی سپرده کالایی را برای سیمان فراهم می‌کند که این امر، انعطاف‌پذیری بالایی را برای فعالان این بازار به ارمغان می‌آورد.
 • کاهش ریسک و نوسانات: با انجام معاملات در بورس کالا، فعالان این عرصه می‌توانند ریسک ناشی از نوسانات قیمتی را به حداقل رسانده و با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود بپردازند.

فرایند انجام معاملات بورس سیمان

 • افتتاح حساب کاربری: برای انجام معاملات در بورس کالا، لازم است ابتدا در یکی از کارگزاری‌های مجاز بورس، حساب کاربری افتتاح کنید.
 • واریز وجه: پس از افتتاح حساب کاربری، باید مبلغ مورد نظر خود را به حساب کارگزاری واریز کنید.
 • انتخاب نماد معاملاتی: نماد معاملاتی سیمان در بورس کالا “سیمان” است.
 • ثبت سفارش خرید یا فروش: پس از انتخاب نماد معاملاتی، می‌توانید با توجه به نیاز خود، سفارش خرید یا فروش سیمان را در سیستم معاملات ثبت کنید.
 • انجام معامله: در صورت وجود تقاضا و عرضه کافی در بازار، سفارش شما با قیمتی متناسب با شرایط بازار، انجام خواهد شد.
 • تسویه حساب و تحویل سیمان: پس از انجام معامله، نسبت به تسویه حساب کامل اقدام کنید. سیمان خریداری شده طبق شرایط اعلام شده در اطلاعیه عرضه، به شما تحویل داده خواهد شد.

بهترین نماد سیمان در بورس چیست؟

نمادهای مرتبط با سیمان در بورس معمولاً شامل نمادهای مربوط به شرکت‌های تولید کننده سیمان است. برای دسترسی به بهترین نماد، لازم است با توجه به شرایط بازار و عوامل مختلفی از جمله عملکرد شرکت، روند قیمت‌ها و سایر عوامل مرتبط، بازار بورس را بررسی کنید. برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر می‌توانید از سایت‌ها و منابع معتبر مالی و بورسی استفاده کنید و نمادهای مربوط به شرکت‌های موفق و با عملکرد خوب را بررسی کنید.

حداقل خرید سیمان از بورس کالا چقدر است؟

میزان حداقل خرید سیمان از بورس کالا در اطلاعیه عرضه آن اعلام می‌شود و ممکن است از ۴۰ تا ۱۰۰ تن متغیر باشد.

حداکثر خرید سیمان از بورس کالا چقدر است؟

حداکثر تعداد سیمان قابل خرید در روز قبل از عرضه، براساس اعلامات بورس کالا مشخص می‌شود. در این روز، بورس کالا تعداد محصولاتی که مشتریان می‌توانند خریداری کنند را همراه با محدودیت حداکثر تناژ قابل خریداری از برخی شرکت‌های تولید کننده سیمان اعلام می‌کند.

قیمت سیمان در بورس کالا چقدر است؟

برای دسترسی به قیمت روز سیمان در بورس کالا، می‌توانید از سه روش زیر استفاده کنید:

مراجعه به اطلاعیه عرضه سیمان در بورس کالا: با مشاهده این اطلاعیه، قیمت پایه هر تن سیمان را دریافت کنید. اما توجه داشته باشید که این قیمت ممکن است با تغییرات عرضه و تقاضا در روز عرضه سیمان تغییر کند.

مشاهده تابلوی تالار سیمان در بورس کالا: با مراجعه به این تابلو، قیمت معامله شده برای انواع سیمان در آن روز را مشاهده کنید. در صورتی که در آن روز عرضه سیمان صورت نگیرد، این قسمت اطلاعاتی را نشان نخواهد داد.

مشاهده آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالا: با انتخاب گزینه‌های “صنعتی” و “سیمان” و تعیین تاریخ، می‌توانید قیمت سیمان در روزهای مورد نظر خود را مشاهده کنید.

در نهایت، قیمت سیمان در بورس کالا به وابستگی به عواملی نظیر نوع سیمان، شرکت تولیدکننده، شیوه بسته‌بندی و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

قیمت سیمان فله در بورس کالا چقدر است؟

برای مشاهده قیمت سیمان فله در بورس کالا نیز می‌توانید از سه روش مذکور استفاده کنید. بعد از مراجعه به اطلاعیه عرضه سیمان یا مشاهده آمار معاملات فیزیکی، در قسمت “نام کالا” به دنبال سیمان‌هایی بگردید که جلوی آنها کیسه نوشته نشده است. این سیمان‌ها نشان‌دهنده سیمان‌های فله می‌باشند. سپس می‌توانید با استفاده از اطلاعات موجود در تالار سیمان یا آمار معاملات، قیمت سیمان فله را مشاهده و تحلیل کنید.

سیمان در بورس به دو شکل فله و کیسه‌ ای (۵۰ کیلویی و ۲۵ کیلویی) عرضه می‌شود. این نکته را به خاطر داشته باشید که قیمت‌ها و میزان معاملات ممکن است بسته به نوع بسته‌بندی سیمان تفاوت داشته باشند.

عرضه سیمان در بورس کالا توسط چه شرکت هایی انجام می‌شود؟

می‌توان به شرکت‌های سیمانی معتبری همچون سیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان هگمتان، سیمان سپاهان، سیمان مازندران، و سیمان شاهرود اشاره کرد که بیشترین حجم عرضه سیمان را در بورس کالا دارند. این شرکت‌ها از معتبرترین تولیدکنندگان سیمان در ایران بوده و نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار داخلی و صادراتی دارند. تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مطلوب از جمله ویژگی‌هایی هستند که این شرکت‌ها را به عنوان انتخابی اصولی برای مشتریان در بازار سیمان مورد توجه قرار داده است.

برای اطلاع از قیمت سیمان کیسه ای کلیک کنید.

انواع سیمان در بورس کالا

انواع گریدهای سیمان موجود در بورس کالا شامل سیمان‌های تیپ ۲، تیپ ۲ / کیسه ۵۰، تیپ ۴۲۵-۱، تیپ ۴۲۵-۱ / کیسه ۵۰، تیپ ۳۲۵-۱، تیپ ۳۲۵-۱ / کیسه ۵۰، تیپ ۵، تیپ ۵/ کیسه ۵۰، سیمان مرکب / کیسه ۵۰ و سیمان پوزولانی/ کیسه ۵۰ می‌شوند. این انواع سیمان‌ها به تناسب نیازها و استفاده‌های مختلف در صنایع مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شوند، که هر کدام ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارند. انتخاب گرید مناسب سیمان بستگی به نیاز و مشخصات فنی پروژه مورد نظر دارد.

کارمزد خرید سیمان در بورس چقدر است؟

 1. نرخ کارمزد خرید سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا 0.239 درصد از ارزش معامله است.
 2. نرخ کارمزد فروش سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا 0.255 درصد از ارزش معامله است.

مجموع کارمزد خرید و فروش سیمان:

با جمع کارمزد خرید و فروش، مجموع کارمزد معاملات سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا به 0.494 درصد از ارزش معامله می‌رسد.

نکات مهم:

 • این نرخ‌ها به صورت حداقلی هستند و ممکن است در برخی موارد، کارمزدهای تکمیلی توسط کارگزاری‌ها یا سایر نهادهای ذیربط اعمال شود.
 • برای محاسبه دقیق کارمزد نهایی معامله، باید با کارگزاری خود و یا سایر مراجع ذیربط تماس بگیرید.
 • بورس کالا، به طور دوره‌ای نسبت به به‌روزرسانی نرخ کارمزدها اقدام می‌کند. برای اطلاع از آخرین نرخ‌ها، می‌توانید به وب‌سایت بورس کالا مراجعه کنید.

بورس کالا با ارائه بستری شفاف، امن و قانونمند برای معاملات سیمان، نقشی کلیدی در ساماندهی این بازار و حمایت از فعالان صنعت ساختمان ایفا می‌کند. با رفع چالش‌های موجود و توسعه زیرساخت‌های لازم، می‌توان شاهد رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار راهبردی بود.

سیمان باکیفیت در مصالح لند : ساختمانی محکم و بادوام

در مصالح لند، به عنوان مرجعی تخصصی در زمینه مصالح ساختمانی، انواع سیمان را با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت به شما عرضه می کنیم.

ما با ارائه طیف گسترده ای از برندهای معتبر سیمان، از جمله سیمان سفید، سیمان تیپ 2، سیمان پوزولانی و سیمان پرتلند، نیازهای متنوع شما را در ساخت و ساز برآورده می کنیم.

علاوه بر کیفیت برتر، قیمت های رقابتی و ارسال سریع به سراسر کشور، مزایای دیگری نیز برای خرید سیمان از مصالح لند وجود دارد:

 • مشاوره تخصصی: کارشناسان ما با دانش و تجربه خود، شما را در انتخاب سیمان مناسب برای پروژه تان راهنمایی می کنند.
 • خرید آسان: می توانید به صورت آنلاین یا حضوری از مصالح لند سیمان مورد نیاز خود را خریداری کنید.
 • تنوع در پرداخت: ما روش های پرداخت متنوعی را برای رفاه حال شما ارائه می دهیم.
 • خدمات پس از فروش: در صورت بروز هرگونه مشکل، می توانید از خدمات پس از فروش مصالح لند بهره مند شوید.

همین حالا به وب سایت مصالح لند مراجعه کنید و از قیمت ها و شرایط خرید سیمان مطلع شوید. با مصالح لند، ساختمانی محکم و بادوام بسازید!

امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.